Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Výsledky losování

Uchazeči pro rok 2022/2023 byli seřazeni v tomto pořadí

Číslo přihlášky

Pořadí

2022-07-00-00006

   1

2022-07-00-00009

   2

2022-07-00-00008

   3

2022-07-00-00007

   4

2022-07-00-00003

   5

2022-07-00-00023

   6

2022-07-00-00010

   7

2022-07-00-00005

   8

2022-07-00-00013

   9

2022-07-00-00004

   10

2022-07-00-00011

   11

2022-07-00-00002

   12

2022-07-00-00001

   13

2022-07-00-00012

   14

2022-07-00-00014

   15

2022-07-00-00016

   16

------------------------------

2022-07-00-00020

   17

2022-07-00-00022

   18

2022-07-00-00017

   19

2022-07-00-00015

   20

2022-07-00-00021

   21

2022-07-00-00018

   22

2022-07-00-00019

23

 

1. krok: Předběžná přihláška

Jako první vyplŇTE PROSÍm předběžnou přihlášku ZDE. V jejím rámci se můžete přihlásit na ScioŠkolu nanečisto.

2. krok: ScioŠkola nanečisto

Jde o vzdělávací program, jehož cílem je, představit hodnoty, zásady a fungování ScioŠkol. V jeho rámci se:

 • děti mohou zúčastnit asi 90minutového programu, kdy se seznámí navzájem, s průvodci i s prostředím školy,
 • oba rodiče zúčastní rozhovoru s vedením školy, během kterého se seznámí s koncepcí ScioŠkoly,

na základě pohovoru bude posouzeno splnění povinného kritéria souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

Účast na ScioŠkole nanečisto je zcela dobrovolná. ScioŠkola nanečisto proběhne dle možností prezenčně nebo online. 

3. krok: Uzavření smlouvy

Padneme-li si při ScioŠkole nanečisto do oka, uzavřeme smlouvu o vzdělávání.

My se v ní zavážeme dítě přijmout, vy se zavážete přihlásit jej právě do ScioŠkoly.

Od této chvíle máte místo ve ScioŠkole “jisté”.

4. krok: Zápis

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 4. dubna závaznou přihlášku. Na základě vyplněné předběžné přihlášky vám její formulář zašleme předvyplněný emailem i s instrukcemi pro její odevzdání. 

Přihlášku lze vyplnit rovněž osobně ve škole a to ve dnech:

 • 1. dubna 2022 od 9:00 do 14:00
 • 4. dubna 2022 od 9:00 do 16:00. Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity

Pro školní rok 2022/2023 bude do 1. ročníku přijato 16 žáků.

5. krok: Povinné kritérium

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Pokud jste se zúčastnili ScioŠkoly nanečisto, již jsme toto kritérium posoudili.

Pokud ne, pozveme Vás k pohovoru v době zápisu, budete-li po seřazení uchazečů dle pořadí mezi těmi, kteří mohou být vzhledem k počtu otevíraných míst přijati.

Předmětem hodnocení bude:

 • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách,
 • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol,
 • zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

Budou-li rodiče pozváni k pohovoru, může se dítě v rámci neformální části zápisu zúčastnit programu, kde se děti seznámí školou a průvodci, a kde bude posouzena jejich školní zralost pro případné doporučení odkladu povinné školní docházky. Nebude-li osobní účast možná, uskuteční se program online. 

6. krok: Zvýhodňující kritérium

Bude-li zájemců více než 16, seřadíme je po přijetí přihlášek podle těchto kritérií v následujícím pořadí:

 1. Rodiče absolvovali ScioŠkolu nanečisto nebo dítě docházelo do přípravné třídy při ScioŠkole,
 2. Dítě má sourozence na stejné ScioŠkole,
 3. Dítěti byl rozhodnutím ScioŠkoly udělen odklad školní docházky,
 4. Dítě má sourozence na jiné ScioŠkole nebo sourozence, který je absolventem ScioŠkoly,
 5. Dle losu.

7. krok: Nástup do školy

Pokud vše klapne, 1. září se uvidíme u nás ve ScioŠkole!

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí

Jelikož rozhodujeme ve správním řízení, máte podle § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a podle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Obojí bude možné od 5. 4. 2022, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle +420 775 858 114) nebo emailem (na adrese praha3@scioskola.cz). doporučujeme tak učinit nejpozději do 6. 4. 2022 neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) zveřejníme na internetových stránkách nejpozději do konce dubna. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nebude-li dítě přijato, zašleme vám rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku a poté, co dostanete možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a nahlédnout do spisu.

Pokud jsme již smlouvu o vzdělávání neuzavřeli dříve, uzavřeme ji nyní. Bez uzavření smlouvy nemůže být dítě přijato.

Odklad povinné školní docházky

Není-li Vaše dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, můžete v době od 1. do 30. dubna požádat o odklad povinné školní docházky dítěte. K povolení odkladu podejte prosím žádost mezi 1. do 30. dubnem a doložte ji doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tiskopisem žádosti Vás vybavíme při zápise. Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Zvýhodňující kritérium sourozence

Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly je i dítě žijící v jedné rodině, ač není pokrevným příbuzným. Dále splňuje kritérium i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.