Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

                      

Výsledky losování o přijetí do 1.třídy najdete:

TADY

Pokud máte zájem o zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/25 vyplňte prosím

předběžnou přihlášku

Pro školní rok 2024/2025 bude do 1. ročníku ScioŠkoly přijato 15 dětí.
Povinnými kritérii pro přijetí jsou soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol a vhodnost ScioŠkoly pro vzdělávání dítěte.

1. Předběžná přihláška

Jako první vyplníte předběžnou přihlášku. V jejím rámci se můžete přihlásit na ScioŠkolu nanečisto, je-li volný termín.

Předběžná přihláška

 

2. ScioŠkola nanečisto

Jde o vzdělávací program, jehož cílem je představit hodnoty, zásady a fungování ScioŠkol. V jeho rámci se:

 • děti mohou zúčastnit asi 90 minutového programu, kdy se seznámí navzájem, s průvodci i s prostředím školy, bude ověřena jejich školní zralost a splnění  povinného kritéria vhodnosti ScioŠkoly pro vzdělávání dítěte. 
 • oba rodiče zúčastní rozhovoru s vedením školy, během kterého se seznámí s koncepcí ScioŠkoly,
 • na základě pohovoru bude posouzeno splnění povinného kritéria souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol 
 1. Uzavření smlouvy

Po absolvování ScioŠkoly nanečisto vám dáme vědět, jestli jste naplnili kritérium souladu s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol a vhodnosti ScioŠkoly pro vzdělávání dítěte. Pokud ano, můžeme vám zaslat smlouvu o vzdělávání. Vy nám dáte vědět, jestli váš zájem o zapsání vašeho dítěte do naší školy trvá. 

4. Zápis

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 3. dubna 2024 závaznou přihlášku. Pokud jste ji odevzdali elektronicky skrze náš zápisový systém, již ji nemusíte zasílat poštou ani podepisovat osobně.

Jinak ji lze vyplnit i předat osobně ve škole a to ve dnech:

 • 2. dubna 2024 od 9:00 do 14:00
 • 3. dubna 2024 od 9:00 do 14:00

Přihlášku lze doručit 

 1. osobně, na adresu V Zahrádkách 3, Praha 3
 2. poštou, na adresu Scioškola Praha Jarov - základní škola, s.r.o., V Zahrádkách 3, Praha 3, 130 00
 3. datovou schránkou na: fe3kqes

Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity.

5. Povinná kritéria

Prvním povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.. Pokud jste se zúčastnili ScioŠkoly nanečisto, již jsme toto kritérium posoudili.

Pokud ne, pozveme Vás k pohovoru v době zápisu, budete-li po seřazení uchazečů dle pořadí mezi těmi, kteří mohou být vzhledem k počtu otevíraných míst přijati.

Předmětem hodnocení bude:

 • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách,
 • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol; zároveň jsou si vědomi, že tyto výukové metody nemusí každému dítěti vyhovovat a mohou být pro některé děti nevhodné.,
 • zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

Druhým povinným kritériem je vhodnost ScioŠkoly pro vzdělávání dítěte. Kritérium se skládá s posouzení následujících předpokladů:

 • Kompetence dítěte zvládat prostředí s volnějšími hranicemi,
 • Absence vysoce rizikového chování ve vztahu ke skupině.

Splnění tohoto kritéria bude posouzeno souběžně s pohovorem s rodiči ve skupinovém programu, vedeném průvodci ScioŠkoly, popř. v osobním rozhovoru s průvodcem ScioŠkoly. Dále bude posouzena školní zralost dítěte pro případné doporučení odkladu povinné školní docházky. 1. Zvýhodňující kritérium

Bude-li zájemců více než 15, seřadíme je po přijetí přihlášek podle těchto kritérií v následujícím pořadí:

 1. Rodiče absolvovali ScioŠkolu nanečisto
 2. Dítě má sourozence na stejné ScioŠkole
 3. Dítě má sourozence na jiné ScioŠkole nebo sourozence, který je absolventem ScioŠkoly,
 4. Dle losu.

Losování proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2024. Pořadí bude zveřejněno na webu školy.

7. Nástup do školy

Pokud vše klapne, 1. září se uvidíme ve ScioŠkole!


Jelikož rozhodujeme ve správním řízení, máte podle § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a podle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Obojí bude možné od 5. 4. 2024 konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle +420 775 858 114) nebo emailem (na adrese praha3@scioskola.cz, doporučujeme tak učinit nejpozději do 10. 4. 2024 neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) zveřejníme na internetových stránkách nejpozději do konce dubna. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nebude-li dítě přijato, zašleme vám rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku a poté, co dostanete možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a nahlédnout do spisu.

Pokud jsme již smlouvu o vzdělávání neuzavřeli dříve, uzavřeme ji nyní. Bez uzavření smlouvy nemůže být dítě přijato.

Odklad povinné školní docházky

Není-li Vaše dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, můžete v době od 1. do 30. dubna požádat o odklad povinné školní docházky dítěte. K povolení odkladu podejte prosím žádost mezi 1. do 30. dubnem a doložte ji doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Zvýhodňující kritérium sourozence

Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly je i dítě žijící v jedné rodině, ač není pokrevným příbuzným. Dále splňuje kritérium i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.